KEMERDEKAAN SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN

Kemerdekaan Sebagai Modal Sosial dalam Pembangunan


Mengapa kemerdekaan menjadi modal sosial yang sangat penting dalam pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara?

Karena bangsa yang terbebas dari cengkeraman penjajah, akan menjadi negara yang mampu menata dan mengatur dirinya sendiri menuju ke arah penghidupan yang lebih baik, berkembang dan akhirnya menjadi bangsa dan negara yang maju dan disegani oleh negara-negara lain.

Rakyat dari negara yang merdeka akan lebih leluasa menyuarakan pendapat, mengemukakan ide dan menentukan para pemimpinnya sendiri. Kemudian melalui para pemimpin ini, negara akan menentukan ideologi negara, merancang dan menyusun undang-undang, lambang dan simbol negara, bendera nasional, bahasa persatuan, militer, lagu kebangsaan dan menentukan arah serta kebijakan perekonomian nasional, akhirnya sejajar dengan negara-negara lainnya yang telah merdeka.

Hal ini mengingatkan kita kepada upaya keras yang dilakukan oleh para tokoh pendiri negara Indonesia pada masa menjelang dan sesudah kemerdekaan, yaitu pada sidang-sidang BPUPKI dan PPKI.

Baca BPUPKI dan Peran Sejarahnya.

Negara yang merdeka dan sederajat dengan negara merdeka lainnya, akan mudah turut serta mengikuti dan melihat perkembangan percaturan ekonomi dan politik dunia, menjalin kerjasama politik dan ekonomi dengan negara lain, mengikuti dan mengadakan even-even berskala nasional dan internasional, baik dalam even olah raga, ekonomi, politik, kebudayaan dan lainnya. Memajukan seni, budaya, dan pendidikannya, serta bebas mengekspresikan dirinya.

Semua yang telah kita sebutkan di atas tadi tidak mungkin dapat dilakukan oleh negara yang masih dalam keadaan terjajah, kecuali sebagian kecil yang dapat dilakukan, itu pun masih diinterpensi dan diawasi secara ketat oleh negara yang menjajahnya. Akhirnya perubahan masyarakat yang terjajah pun menjadi lambat dan sempit atau terbatas.

Maka sangat patut disyukuri dengan puji dan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah berupa kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ini. Melalui ikhtiar dan doa yang terus menerus selama berpuluh-puluh tahun serta mengalami penjajahan dari berbagai negara yang berbeda, akhirnya negara Indonesia secara defacto dan de jure berhasilkan memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Tinggal kita, bagaimana harus mengisi kemerdekaan ini dengan cara dan sikap yang sebaik-baiknya. Kemerdekaan harus di isi dalam segala bidang yang mengarah kepada kebaikan. Salah satunya dengan cara melakukan pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, beradab dan berbudaya tinggi, disegani oleh semua negara dan terutama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
Labels: Ekonomi, Pengayaan, Sejarah

Thanks for reading KEMERDEKAAN SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN. Please share...!

0 Comment for "KEMERDEKAAN SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN"

Back To Top